Jordi Teixidó Jover
Barcelona, 1961


Desenvolupa diferents activitats relacionades amb l'audiovisual i les arts escèniques. Ha treballat com a actor, ha col·laborat en la direcció d'espectacles de dansa, ha escrit textos per a espectacles i guions per a programes infantils de TV. 

És realitzador de vídeos, tant de creació pròpia com relacionats amb l'art i la cultura, treballant per a televisions i per a institucions i particulars, fent promoció d'espectacles de dansa, circ i teatre i altres esdeveniments culturals.

Actualment escriu guions per al programa infantil “Mic”, de Televisió de Catalunya, i grava i edita peces curtes per al mateix programa. Paral·lelament ha presentat diversos mappings, en superfícies poc usuals i sempre amb la intenció de crear productes aptes per tots els públics.
Desarrolla diferentes actividades relacionadas con el audiovisual y las artes escénicas. Ha trabajado como actor, ha colaborado en la dirección de espectáculos de danza, ha escrito textos para espectáculos y guiones para programas infantiles de TV. 

Es realizador de vídeos, tanto de creación propia cómo relacionados con el arte y la cultura, trabajando para televisiones y para instituciones y particulares, haciendo promoción de espectáculos de danza, circo y teatro y otros eventos culturales.

Actualmente escribe guiones para el programa infantil “Mic”, de Televisión de Cataluña, y graba y edita piezas cortas para el mismo programa. Paralelamente ha presentado varios mappings, en superficies poco usuales y siempre con la intención de crear productos aptos por todos los públicos.
He develops different activities related to the audiovisual and performing arts. He has worked as an actor, he has worked in the direction of dance, she has written texts for shows and scripts for children's TV programs.

He is director of videos, both self-created how related to art and culture, working for television and for institutions and individuals, doing promotion of dance, circus and theater and other cultural events.

Currently he writes scripts for the children's program "Mic" Television of Catalonia, and record and edit short pieces for the same program. Parallel has presented several mappings, in unusual surfaces and always with the intention to create products suitable for all audiences.


1:25
592 views Lunes, 22 Marzo 2010